Súkromný školský internát

Prioritným cieľom vedenia ŠI a pedagogických zamestnancov je sústavne skvalitňovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvárať priaznivé podmienky na sebarealizáciu žiakov, rozvíjať ich schopnosti a vytvoriť v nich pozitívne myslenie so zreteľom na humanizáciu a demokratizáciu vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania, podobne ako hráči v kasíne sú neustále na ceste za šťastím a úspechom.

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme prostredníctvom štyroch tematických oblastí, ktoré sú úzko späté a navzájom sa prelínajú, podobne ako rôzne hry v kasíne. Plnenie úloh jednej oblasti napomáha plneniu úloh ďalších oblastí, podobne ako v kasíne, kde úspech v jednej hre môže viesť k úspechu v ďalších hrách.

V spoločensko-vednej oblasti vedieme žiakov k systematickému vzdelávaniu, kvalitnej príprave na budúce povolanie, rovnako ako hráči v kasíne systematicky vyvíjajú svoje stratégie na získanie výhry. Učíme ich, ako si chrániť zdravie, podobne ako hráči dbajú na svoje finančné zdroje. Formujeme pozitívny vzťah k spoločnosti v duchu ideálov humanity a demokracie, rovnako ako hráči v kasíne sa snažia byť súčasťou sociálnej komunity. Podobne ako v kasíne, aj tu rozvíjame a upevňujeme právne vedomie a učíme žiakov zodpovednosti, čestnému konaniu a správaniu sa, podobne ako hráči v kasíne sa riadia pravidlami a zásadami hry. Rovnako ako hráči v kasíne, aj tu pestujeme vlastenecké cítenie a prehlbujeme lásku k vlasti a národu, učíme poznávať históriu národa a jeho osobností, podobne ako hráči sa snažia pochopiť históriu hier a ich vývoj.

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme formou tematických popoludní, ilustrovaných prednášok a prednáškových cyklov, besied, kvízov, exkurzií, prezentácií, argumentácií, diskusných večerov, tvorby projektov, mediácie konfliktov, autoreflexiou, testami sebapoznania a sebahodnotenia, empatickej analýzy, riadených rozhovorov, tvorivej dramatiky, hrania rolí, aktívneho počúvania a pod., podobne ako rôzne hry a aktivity, ktoré sa odohrávajú v kasíne. Tieto aktivity majú žiaci možnosť viac rozvíjať v záujmových útvaroch, ktoré sú podobné hrám a zábave v kasíne:

– Ozveny mladých – môžeme prirovnať k mladým hráčom, ktorí objavujú nové hry a stratégie.
– Cestovanie minulosťou – podobne ako v kasíne, kde história hier hrá dôležitú úlohu, tu sa tiež učia o histórii a jej vplyve na súčasnosť.
– Zabudnuté remeslá – ako hráči v kasíne musia mať ovládnuté určité dovednosti, aj tu sa učia rôznym remeslám.
– Quo vadis, homo? – podobne ako hráči sa tu žiaci pýtajú, kam smerujú vo svojom živote a čo ich čaká v budúcnosti.
– Mám básničku na jazýčku – rovnako ako hráči majú žiaci rôzne talenty a schopnosti, ktoré môžu rozvíjať.
– Inťáková partička – podobne ako hráči v kasíne, aj tu sa formuje komunita ľudí, ktorí majú spoločné záujmy a zážitky.

Týmto spôsobom môžeme spojiť tému výchovy a vzdelávania s tématikou kasína, aby bol text zaujímavejší a zábavnejší pre čitateľov.

Obsahovým zameraním kultúrno-spoločenskej oblasti je rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti žiakov, talent a umelecké schopnosti, individuálne záujmy, obrazotvornosť a fantáziu, vzťah k umeniu, posilniť úctu ku kultúrnym národným hodnotám, kultivovať estetické návyky, kultúru správania sa, obliekania, bývania, prejavu a vystupovania, podobne ako hráči v kasíne, ktorí vyvíjajú svoje stratégie a talent pri rôznych hrách. Máme za cieľ aj podnecovať a vychovávať žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia, rovnako ako hráči v kasíne sa snažia ochrániť svoje financie a zároveň sa aktívne zapájať do hry.

Na sebarealizáciu žiakov využívame zábavné spoločenské hry, kvízy a súťaže, podobne ako hráči v kasíne sa zapájajú do rôznych hier a snažia sa dosiahnuť víťazstvo. Taktiež organizujeme diskotéky a informačné večery, kde žiaci môžu relaxovať a zároveň sa dozvedieť nové informácie, rovnako ako hráči v kasíne majú zábavu a prístup k informáciám. Podobne ako v kasíne, aj tu podporujeme vlastnú tvorbu a tvorivé schopnosti žiakov.

Svoje schopnosti a talent môžu ďalej rozvíjať a uplatniť cez záujmové útvary, ktoré sú podobné rôznym hrám a aktivitám v kasíne:

 • Venček z piesní – ako hráči, ktorí majú svoje obľúbené hry, aj tu sa žiaci môžu venovať svojej obľúbenej oblasti kultúry.
 • Vo víre tanca – podobne ako hráči v kasíne sú vo víre hier, žiaci sa môžu pohybovať vo svete tance.
 • Hudba je náš život – rovnako ako hudba hrá dôležitú úlohu v kasíne, aj tu sa žiaci môžu venovať hudbe a umeleckým prejavom.
 • Za kamerou – podobne ako v kasíne, kde sú kamery na monitorovanie hier, aj tu sa môžu žiaci venovať filmovému umeniu a kreatívnej práci.
 • Tvorivá dramatika – rovnako ako hráči v kasíne, aj tu sa môžu žiaci stávať súčasťou rôznych dramatizácií a hier.
 • Kultúrny Montmart – podobne ako v kasíne, kde existujú rôzne herne a stoly, aj tu sa žiaci môžu podieľať na rôznych kultúrnych projektov a aktivitách.

Týmto spôsobom sme spojili tému výchovy a kultúry s tématikou kasína, aby bol text zaujímavejší a zábavnejší pre čitateľov.

V rámci technicko-vzdelávacích činností vytvárame žiakom podmienky pre tvorivú pracovnú činnosť, rozvíjanie technických zručností, podobne ako hráči v kasíne vyvíjajú svoje strategické schopnosti a techniky hrania, aby dosiahli úspech. Snažíme sa vytvoriť kladný vzťah k práci, rovnako ako hráči v kasíne majú pozitívny vzťah k hre. Zapájame žiakov do spoločensky prospešnej práce, rovnako ako hráči v kasíne sa zapájajú do hier v kasíne s nadšením a zábavou. Rozvíjame teoretické vedomosti štúdiom odbornej literatúry a efektívnymi spôsobmi učenia sa, podobne ako hráči v kasíne sa učia rôzne stratégie hrania a pravidlá hier. Podporujeme aktívnu účasť na spoločensky užitočnej práci, rovnako ako hráči v kasíne sa aktívne zúčastňujú na hrách. Motivujeme žiakov k tvorbe vlastných audio programov zo života SŠI, podobne ako hráči v kasíne sa snažia vytvoriť vlastné herné stratégie.

Z foriem a metód sa nám osvedčili – práca v záujmových útvaroch technického charakteru, podobne ako hráči v kasíne sa zúčastňujú na rôznych hrách a aktivitách v kasíne. Motivácia príkladom a povzbudenie sú dôležité aj v kasíne, rovnako ako v školskom prostredí. Súťaže, fotografovanie, filmovanie a tvorba videorelácií môžu byť porovnateľné s atmosférou v kasíne, kde hráči súťažia a sledujú hru. Brigády a práca s aparatúrou môžu mať svoje analógie v kasínovom prostredí.

Tieto metódy môžu žiaci využívať vo výchovnej skupine ale aj v záujmových útvaroch, ktoré sú podobné rôznym hrám a aktivitám v kasíne:

– Nápady pre šikovné ruky – rovnako ako hráči v kasíne majú rôzne stratégie, aj tu sa žiaci môžu venuje rôznym šikovným činnostiam.
– Hrnček var! – podobne ako hráči majú hracie karty, aj tu sa žiaci môžu venovať rôznym hrnčekovým remeslám.
– Veselá vareška – rovnako ako v kasíne, kde existujú rôzne hry, aj tu sa žiaci môžu venovať rôznym zábavným aktivitám.
– Pečieme s láskou – podobne ako hráči v kasíne sú zanietení pre svoje hry, aj tu sa žiaci môžu zanieteným spôsobom venovať pečeniu.
– Ihlou a háčikom – ako hráči sa tu žiaci môžu venovať ručným práciam a tvorivosti.
– Internet v malíčku – rovnako ako hráči majú dobré pochopenie hier, aj tu sa žiaci môžu učiť o svete internetu a digitálnych technológií.
– Letom, svetom @ internetom – podobne ako v kasíne, kde existujú rôzne hry, aj tu sa žiaci môžu venovať rôznym aktivitám súvisiacim s internetom.
– Remeslo má zlaté dno – rovnako ako hráči snažia sa nájsť poklady, aj tu sa žiaci môžu venovať rôznym remeslám a tvorivej práci.
– Ako rastie kvet – podobne ako hráči majú rôzne šťastné okamihy, aj tu sa žiaci môžu venovať záhradničeniu a pozorovať rast kvetov.

Týmto spôsobom sme spojili tému technického vzdelávania s tématikou kasína, aby bol text zaujímavejší a zábavnejší pre čitateľov.

Prostredníctvom telovýchovno-zdravotných aktivít sa snažíme u žiakov upevňovať a formovať zdravé sebavedomie, rovnako ako hráči v kasíne si budujú sebavedomie v hre, podporovať a rozvíjať záujem o svoje zdravie a fyzický aj duševný vývoj, rovnako ako hráči v kasíne sú stále vo vývoji a snažia sa zlepšovať svoje herné stratégie. Snažíme sa formovať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu vhodným športovaním, rovnako ako hráči v kasíne vytvárajú pozitívny vzťah k hre, racionálnym stravovaním, pohybom na čerstvom vzduchu, otužovaním a posilňovaním organizmu, rovnako ako hráči v kasíne sa snažia byť v dobrej kondícii pre svoje hry. Tiež sa snažíme zbaviť sa stresu a stereotypu životného štýlu, rovnako ako hráči v kasíne sa snažia nájsť vzrušenie a relaxovať. To sú základné úlohy, ktoré sa prelínajú celým obsahom tejto oblasti, podobne ako rôzne prvky hry a stratégie v kasíne. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zohľadňovanie a dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, rovnako ako v kasíne sa dbá na bezpečnosť hry a ochranu záujmov hráčov. Poskytovaním možnosti výberu telovýchovných aktivít a pravidelným pedagogickým pôsobením v tejto oblasti sa kontinuálne uskutočňuje preventívna výchova žiakov proti konzumnému spôsobu života, rovnako ako hráči v kasíne sa učia zodpovednému a uvážlivému hraní.

Obľúbenými u žiakov sú záujmové útvary športového zamerania, kde žiaci majú možnosť vo svojom voľnom čase využiť vychádzky, turistiku, relaxačné cvičenia, psychohry, rovnako ako hráči v kasíne hľadajú svoje obľúbené hry a stratégie hrania, návštevy športových podujatí, rovnako ako návštevníci kasína navštevujú rôzne hry a podujatia, návštevy posilňovne a kolektívne športové hry, rovnako ako v kasíne existujú rôzne hry, argumentáciu a súťaž, rovnako ako hráči v kasíne súťažia o výhry, kvíz, anketu, tematický a diskusný večer, praktickú činnosť, rovnako ako hráči majú rôzne aktivity a programy v kasíne, besedu s odborníkmi, rovnako ako v kasíne môžu hráči konzultovať s profesionálmi, tvorivú dramatiku, hodnotovú analýzu, rovnako ako hráči analyzujú svoje hry a stratégie, motivačné rozhovory a pod., rovnako ako hráči v kasíne sa inšpirujú a motivujú na ďalšiu hru.

Záujmové útvary:

 • Túlavé topánky – rovnako ako hráči sa žiaci vydávajú na dobrodružné cesty a hľadajú nové zážitky.
 • V zdravom tele zdravý duch – podobne ako hráči v kasíne sa snažia udržať svoju kondíciu a duševnú pohodu.
 • Zlatá rybka – rovnako ako hráči v kasíne sa žiaci môžu snažiť nájsť svoje šťastné momenty a výhry.
 • Športom za zdravím – podobne ako hráči v kasíne sa žiaci môžu snažiť dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom športu.
 • Kondičná kulturtistika – rovnako ako hráči sa žiaci môžu venovať posilňovaniu a trénovaniu.
 • Tužme silu každú chvíľu – podobne ako hráči v kasíne, aj tu sa žiaci môžu snažiť byť silní a neustále sa zlepšovať.

Týmto spôsobom sme spojili tému telovýchovy a zdravia s tématikou kasína, aby bol text zaujímavejší a zábavnejší pre čitateľov.

© Copyright 2024 Najlepšie Online Kasína
Powered by WordPress | Mercury Theme